Suomen Salukikerho ry:n säännöt

Muutokset tehty sääntöihin, jotka on hyväksytty yhdistysrekisterissä 30.12.2021.

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Salukikerho ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko Suomi.

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia salukien rotujärjestönä edistämällä, ohjaamalla ja valvomalla salukien jalostusta ja toimia aatteellisena järjestönä jäsenten kesken näiden koiraharrastuksen edistämisessä.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:
– antamalla opastusta ja neuvoja jäsenilleen rodun jalostuksessa ja salukien hoidossa,
– levittämällä erilaisten painotuotteiden ja muiden tiedotusvälineiden kautta tietoa salukeista,
– järjestämällä koiranäyttelyitä, käyttökokeita, kursseja ja luentotilaisuuksia sekä muuta vastaavaa yhdistyksen tarkoitusta palvelevaa toimintaa,
– osallistumalla ulkomuototuomareiden ja juoksupuolen tuomareiden koulutukseen yhteistyössä Suomen Kennelliitto ry:n ja Suomen Vinttikoiraliitto ry:n kanssa muun muassa järjestämällä tuomareiden neuvottelu- ja koulutuspäiviä ja muuta koulutusta,
– harjoittamalla yhteistoimintaa sekä kotimaassa että ulkomailla olevien koirajärjestöjen ja kennelyhdistysten kanssa ja
– seuraamalla kenneltoimintaa sekä kotimaassa että ulkomailla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, muodostaa rahastoja sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia. Yhdistys voi järjestää varainkeräyksiä, arpajaisia ja yleisiä huvitilaisuuksia.

3. Jäsenet

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö (henkilöjäsen) taikka oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö (yhteisöjäsen), joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Varsinainen henkilöjäsen voi olla vuosi- tai perhejäsen. Perhejäsen on vuosijäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Perhejäsenelle ei postiteta erikseen rotulehteä. Yhteisöjäsenet voivat olla ainoastaan vuosijäseniä. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö taikka oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Hallitus voi kutsua tuomari-, asiantuntija- tai kunniajäseniksi ansioituneeksi katsomiaan henkilöitä.

Liittymällä yhdistyksen jäseneksi uusi jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja hyväksyy sen toimintatarkoituksen. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenyys on voimassa vasta kun hallitus on kokouksessaan hyväksynyt ko. henkilön jäseneksi.

Tuomarijäsenet hyväksyy hallitus hakemuksetta.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Maksettua jäsenmaksua ei makseta takaisin.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Hallitus voi myös erottaa jäsenen (määräajaksi), mikäli jäsenelle on määrätty rangaistus eläinsuojelurikoksesta, on määrätty eläintenpitokieltoon tai Kennelliiton kurinpitolautakunta on jäsenelle määrännyt sanktion, jonka perusteella hänet on erotettu Kennelliiton jäsenyydestä tai hänelle on määrätty rekisteröinti- ja /tai kokeisiin/ näyttelyihin osallistumiskielto jonka henkilö on tehnyt kasvattajan ominaisuudessa. Hallituksen tulee varata jäsenelle 30 vrk aikaa antaa asiasta selvityksensä. Maksettua jäsenmaksua ei makseta takaisin eikä määräajaksi erotetulla jäsenellä ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

Jos jäsen ei suorita vuosittaista jäsenmaksua kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä, hallitus voi katsoa hänen eronneen yhdistyksestä.

5. Jäsenmaksu

Vuosijäsen suorittaa liittymismaksun sekä kalenterivuosittain jäsenmaksuna sen summan, minkä syyskokous on kulloinkin määrännyt. Vuosijäsen maksaa samassa taloudessa asuvien perhejäsenten vuosimaksut. Syyskokous voi päättää alennetuista maksuista tilanteessa, jossa kasvattaja maksaa kasvattinsa omistajan ensimmäisen vuoden jäsenmaksun (pentuejäsenyys). Pentuejäsenyys on mahdollinen vain uusien jäsenten osalta. Pentuejäsenen jäsenmaksu voidaan määrittää erisuuruiseksi kotimaisten ja ulkomaisten pentuejäsenten osalta. Jäsenmaksut suoritetaan kultakin kalenterivuodelta helmikuun loppuun mennessä. Hallitus voi lisäksi määrätä ajankohdan, jonka jälkeen jäsenmaksunsa laiminlyönyt jäsen menettää jäsenetunsa.

Tuomari-, asiantuntija- ja kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksuista.
Kannatusjäsenen jäsenmaksusta päättää hallitus.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja sekä kuusi muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa siten, että hallituksen muista jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Läsnäoloksi katsotaan myös, jos hallituksen jäsen osallistuu kokoukseen puhelimitse, sähköpostilla tai muulla reaaliaikaisella, vuorovaikutteisella etäyhteydellä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Toimikunnat

Hallitus voi tarvittaessa asettaa toimikuntia määrättyjä asioita varten. Hallitus määrää kunkin toimikunnan toimintakauden ja ohjeistaa toimikuntien toiminnan. Toimikunnissa voi olla myös yhdistyksen ulkopuolisia asiantuntijoita.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Hallitus voi oikeuttaa puheenjohtajan, hallituksen jäsenen, sihteerin tai rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

9. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heillä kaksi (2) varamiestä. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätösaineisto ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään keväällä ja syksyllä. Kevätkokous on maalis-huhtikuussa ja syyskokous on loka­ marraskuussa. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, jos hallitus niin päättää, tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta. Kokous on pidettävä viimeistään kahdeksan (8) viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Asiasta, jonka jäsen haluaa ottaa kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun eli kevätkokouksen osalta tammikuun loppuun mennessä ja syyskokouksen osalta elokuun loppuun mennessä.

11. Kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle sähköpostitse, kirjeellä tai yhdistyksen äänenkannattajassa julkaistavalla ilmoituksella vähintään 14 vrk ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsussa on mainittava, mikäli etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen on myös mahdollista. Kokouskutsussa on myös mainittava, mihin 13a§ 2 momentin 1 kohdassa mainittu ennakkoilmoittautuminen on tehtävä.

12. Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä (vuosi – ja perhejäsen sekä kunniajäsenellä, joka ennen kunniajäseneksi kutsun saamista on ollut kerhon varsinainen jäsen) on yksi ääni.

Kannatusjäsenillä sekä tuomari-, asiantuntija- tai kunniajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Äänioikeutettu jäsen voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Valtuutetulla voi olla enintään kahden (2) jäsenen antama valtakirja.

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi päätettäessä 14§:ssä mainituista asioista. Äänestykset ovat avoimia, ellei vähintään 1/10 osa läsnä olevista äänioikeutetuista vaadi suljettua lippuäänestystä tai, jos kokoukseen voi osallistua teknisellä apuvälineellä (etäosallistuminen), äänestystä muulla vastaavalla vaalisalaisuuden säilyttävällä menetelmällä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

13. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja
3. valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijat (2)
4. todetaan kokouksen laillisuus
5. esitetään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus
6. esitetään hallituksen laatima tilikertomus edelliseltä vuodelta sekä toiminnantarkastajien siitä antama lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
7. päätetään yhdistyksen varojen sijoittamisesta
8. päätetään muista kokouskutsussa esitetyistä asioista.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja
3. valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa ääntenlaskijat (2).
4. todetaan kokouksen laillisuus
5. esitetään ja vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaa toimikautta varten
6. määrätään seuraavaksi toimikaudeksi:
– yhdistyksen vuotuisen jäsenmaksun suuruus eri jäsenryhmille mukaan lukien kasvattajan maksaman ns. pentuejäsenyysmaksun suuruus sekä jäsenten liittymismaksu
– puheenjohtajan; hallituksen muiden jäsenten ja toimihenkilöiden palkkiot
– seuraavaksi toimikaudeksi valittavien toiminnantarkastajien palkkiot
7. esitetään ja vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio seuraavaa toimikautta varten
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

9. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä seuraavaksi toimikaudeksi
10. päätetään muista kokouskutsussa esitetyistä asioista.

13a Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen

Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muulla teknisellä apuvälineellä (etäosallistuminen) kokouksen aikana, jos yhdistyksen hallitus niin päättää.

Jos yhdistyksen kokoukseen voi osallistua teknisellä apuvälineellä (etäosallistuminen), niin
1. etäosallistuvan jäsenen on ilmoitettava siitä yhdistyksen hallitukselle vähintään viikko ennen kokousta,
2. yhdistyksen hallituksen ja yhdistyksen kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kokoukseen osallistujat tunnistetaan ja todetaan yhdistyksen jäseniksi
3. äänestettäessä etäyhteyden kautta teknisellä apuvälineellä, on hallituksen huolehdittava äänestyksen salaisuuden ja vaalisalaisuuden säilymisestä.

Mikäli yhdistyksen kokoukseen voi osallistua teknisellä apuvälineellä (etäosallistuminen) niin kokouksessa ei voi edustaa eikä äänestää valtakirjalla, vaikka muutoin valtakirjalla tapahtuva edustus ja äänestys on sallittu 12 §:ssä säädetyin rajoituksin.

Yhdistyksen kokoukselle, joka pidetään tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen (etäosallistuminen) avulla, on yhdistyksen kokous vahvistanut äänestys- ja vaalijärjestyksen.

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa kokouksessa, joista jälkimmäinen voidaan pitää aikaisintaan kuukauden kuluttua ensimmäisestä kokouksesta. Sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

Jos yhdistys puretaan, käytetään jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti vinttikoiratoiminnan hyväksi.

15. Yhdistyslain soveltamisesta

Mikäli säännöistä ei muuta johdu, noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa yhdistyslakia.

16. Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.