Säännöt

Suomen Salukikerho ry:n säännöt

Muutokset tehty sääntöihin, jotka on hyväksytty yhdistysrekisterissä 17.6.2015.
Muutokset tehty sääntöihin, jotka on hyväksytty yhdistysrekisterissä 20.12.2006.
Nämä uudet säännöt hyväksytty kerhon yleiskokouksissa 13.11.2014 ja 28.3.2015.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Salukikerho ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko Suomi.

2. Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia salukien rotujärjestönä edistämällä, ohjaamalla ja valvomalla salukien
jalostusta ja toimia aatteellisena järjestönä jäsenten kesken näiden koiraharrastuksen edistämisessä.
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:
• antamalla opastusta ja neuvoja jäsenilleen rodun jalostuksessa ja salukien hoidossa,
• levittämällä erilaisten painotuotteiden ja muiden tiedotusvälineiden kautta tietoa salukeista,
• järjestämällä koiranäyttelyitä, käyttökokeita, kursseja ja luentotilaisuuksia sekä muuta vastaavaa
yhdistyksen tarkoitusta palvelevaa toimintaa,
• osallistumalla ulkomuototuomareiden ja juoksupuolen tuomareiden koulutukseen yhteistyössä Suomen
Kennelliitto ry:n ja Suomen Vinttikoiraliitto ry:n kanssa muun muassa järjestämällä tuomareiden
neuvottelu- ja koulutuspäiviä ja muuta koulutusta,
• harjoittamalla yhteistoimintaa sekä kotimaassa että ulkomailla olevien koirajärjestöjen ja
kennelyhdistysten kanssa ja
• seuraamalla kenneltoimintaa sekä kotimaassa että ulkomailla.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta,
muodostaa rahastoja sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia. Yhdistys voi järjestää
varainkeräyksiä, arpajaisia ja yleisiä huvitilaisuuksia.

3. Jäsenet
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö (henkilöjäsen) taikka oikeuskelpoinen yhteisö
tai säätiö (yhteisöjäsen), joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Varsinainen henkilöjäsen voi olla vuosi- tai perhejäsen. Perhejäsen on vuosijäsenen kanssa samassa
taloudessa asuva henkilö. Perhejäsenelle ei postiteta erikseen rotulehteä. Yhteisöjäsenet voivat olla
ainoastaan vuosijäseniä. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö taikka oikeuskelpoinen
yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Hallitus voi kutsua tuomari-,
asiantuntija- tai kunniajäseniksi ansioituneeksi katsomiaan henkilöitä.

Liittymällä yhdistyksen jäseneksi uusi jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja hyväksyy sen
toimintatarkoituksen. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Jäsenyys on voimassa vasta kun hallitus on kokouksessaan hyväksynyt ko. henkilön jäseneksi.
Tuomarijäsenet hyväksyy hallitus hakemuksetta.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Maksettua jäsenmaksua ei
makseta takaisin.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on
yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden
ehtoja. Hallitus voi myös erottaa jäsenen (määräajaksi), mikäli jäsenelle on määrätty rangaistus
eläinsuojelurikoksesta, on määrätty eläintenpitokieltoon tai Kennelliiton kurinpitolautakunta on jäsenelle
määrännyt sanktion jonka perusteella hänet on erotettu Kennelliiton jäsenyydestä tai hänelle on määrätty
rekisteröinti- ja /tai kokeisiin / näyttelyihin osallistumiskielto jonka henkilö on tehnyt kasvattajan
ominaisuudessa. Hallituksen tulee varata jäsenelle 30 vrk aikaa antaa asiasta selvityksensä. Maksettua
jäsenmaksua ei makseta takaisin eikä määräajaksi erotetulla jäsenellä ole oikeutta yhdistyksen varoihin.
Jos jäsen ei suorita vuosittaista jäsenmaksua kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä, hallitus voi
katsoa hänen eronneen yhdistyksestä.

5. Jäsenmaksu
Vuosijäsen suorittaa liittymismaksun sekä kalenterivuosittain jäsenmaksuna sen summan, minkä
syyskokous on kulloinkin määrännyt. Vuosijäsen maksaa samassa taloudessa asuvien perhejäsenten
vuosimaksut. Syyskokous voi päättää alennetuista maksuista tilanteessa, jossa kasvattaja maksaa
kasvattinsa omistajan ensimmäisen vuoden jäsenmaksun (pentuejäsenyys). Pentuejäsenyys on mahdollinen
vain uusien jäsenten osalta. Pentuejäsenen jäsenmaksu voidaan määrittää erisuuruiseksi kotimaisten ja
ulkomaisten pentuejäsenten osalta. Jäsenmaksut suoritetaan kultakin kalenterivuodelta helmikuun
loppuun mennessä. Hallitus voi lisäksi määrätä ajankohdan, jonka jälkeen jäsenmaksunsa laiminlyönyt jäsen
menettää jäsenetunsa.

Tuomari-, asiantuntija- ja kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksuista.
Kannatusjäsenen jäsenmaksusta päättää hallitus.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja sekä kuusi muuta jäsentä. Hallituksen
puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa siten, että hallituksen muista jäsenistä
on vuosittain erovuorossa puolet.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna on läsnä. Läsnäoloksi katsotaan myös, jos hallituksen jäsen osallistuu kokoukseen
puhelimitse, sähköpostilla tai muulla reaaliaikaisella, vuorovaikutteisella etäyhteydellä. Äänestykset
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Toimikunnat
Hallitus voi tarvittaessa asettaa toimikuntia määrättyjä asioita varten. Hallitus määrää kunkin toimikunnan
toimintakauden ja ohjeistaa toimikuntien toiminnan. Toimikunnissa voi olla myös yhdistyksen ulkopuolisia
asiantuntijoita.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä
sihteerin kanssa. Hallitus voi oikeuttaa puheenjohtajan, hallituksen jäsenen, sihteerin tai rahastonhoitajan
yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

9. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Yhdistyksellä on kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heillä kaksi (2) varamiestä. Toiminnantarkastajien
toimikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätösaineisto ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä
viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi
viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään keväällä ja syksyllä. Kevätkokous on helmi-maaliskuussa ja
syyskokous on loka-marraskuussa. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, jos hallitus niin päättää, tai
vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten
hallitukselta. Kokous on pidettävä viimeistään kahdeksan (8) viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.
Asiasta, jonka jäsen haluaa ottaa kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle
kirjallinen esitys niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun eli kevätkokouksen osalta
edellisen vuoden joulukuun loppuun mennessä ja syyskokouksen osalta elokuun loppuun mennessä.

11. Kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle kirjeellä tai yhdistyksen äänenkannattajassa julkaistavalla
ilmoituksella vähintään 14 vrk ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

12. Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa
Yhdistyksen kokouksessa jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä (vuosi – ja perhejäsen sekä
kunniajäsenellä, joka ennen kunniajäseneksi kutsun saamista on ollut kerhon varsinainen jäsen) on yksi
ääni.

Kannatusjäsenillä sekä tuomari-, asiantuntija- tai kunniajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Äänioikeutettu jäsen voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Valtuutetulla voi olla enintään
kahden (2) jäsenen antama valtakirja.

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi päätettäessä
14§:ssä mainituista asioista. Äänestykset ovat avoimia, ellei vähintään 1/10 osa läsnä olevista
äänioikeutetuista vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

13. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja
3. valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijat (2)
4. todetaan kokouksen laillisuus
5. esitetään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus
6. esitetään hallituksen laatima tilikertomus edelliseltä vuodelta sekä toiminnantarkastajien siitä antama
lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
7. päätetään yhdistyksen varojen sijoittamisesta
8. päätetään muista kokouskutsussa esitetyistä asioista.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja
3. valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa ääntenlaskijat (2).
4. todetaan kokouksen laillisuus
5. esitetään ja vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaa toimikautta varten
6. määrätään seuraavaksi toimikaudeksi:
• yhdistyksen vuotuisen jäsenmaksun suuruus eri jäsenryhmille mukaan lukien kasvattajan maksaman ns.
pentuejäsenyysmaksun suuruus sekä jäsenten liittymismaksu,
• puheenjohtajan; hallituksen muiden jäsenten ja toimihenkilöiden palkkiot ja
• seuraavaksi toimikaudeksi valittavien toiminnantarkastajien palkkiot
7. esitetään ja vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio seuraavaa toimikautta varten
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
9. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä seuraavaksi toimikaudeksi
10. päätetään muista kokouskutsussa esitetyistä asioista.
14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa kokouksessa, joista
jälkimmäinen voidaan pitää aikaisintaan kuukauden kuluttua ensimmäisestä kokouksesta. Sääntöjen
muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista
äänistä.

Jos yhdistys puretaan, käytetään jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti
vinttikoiratoiminnan hyväksi.

15. Yhdistyslain soveltamisesta
Mikäli säännöistä ei muuta johdu, noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa yhdistyslakia.

16. Saavutetut jäsenoikeudet
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.